Handelsvilkår, samtykke og oplysning

Anvendelse

Nærværende handelsvilkår (herefter benævnt "Aftalen") fastlægger de vilkår, der gælder for Sælgers anvendelse af mobilapplikation og e-handelsplatform, DIXI, der udbydes af EVA ApS (herefter benævnt "Systemet"), der kan hentes ned på en mobil enhed af de kunder, som har en interesse i Sælgers tjenesteydelser (herefter benævnt ”Brugere”).


Oprettelse

Ved oprettelse af brugerprofil skal Sælgeren indtaste et brugernavn og en e-mail, der fremadrettet vil blive anvendt som kontaktoplysning. Sælgeren kan efterfølgende indtaste yderligere kontaktoplysninger i sin brugerprofil, herunder navn og adresse.
Det er Sælgerens ansvar løbende at opdatere sine kontaktoplysninger, herunder sin e-mail-adresse, således at EVA ApS altid kan kontakte Sælgeren.
Manglende opdatering af Sælgeren kontaktoplysninger anses for væsentlig misligholdelse af aftalen.
Sælgeren accepterer at modtage almindelige orienteringsbeskeder og juridisk bindende meddelelser fra EVA ApS via den oplyste e-mail-adresse. 
Sælgeren accepterer at modtage information, nyheder og tilbud på de i systemet registrerede e-mailadresser. 
De e-mail-adresser, der ligger i Systemet, er bindende kontaktoplysning i forbindelse med opsigelse af Sælgeren, indtil de ændres til en anden e-mail-adresse af Brugeren, hvorefter de nye e-mail-adresser er gældende som bindende kontaktoplysning i forbindelse med opsigelse.
Ydelsen: brugsret til Systemet

EVA ApS giver Sælgeren adgang til at sælge sine ydelser via Systemet. Sælger opretter sin virksomhedsprofil i Systemet, hvorefter Sælgeren kan lægge tilbud op, som kan tilgås af Systemets Brugere.
Sælger kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre i sine tilbud i Systemet.


Levering

EVA ApS stiller de aftalte ydelser til rådighed for Sælgeren, når oprettelse af en profil er registreret i Systemet.


Oppetid

EVA ApS tilstræber at Systemet og Sælgerens profil har en oppetid på 100 %, men påtager sig dog intet ansvar herfor over for Sælgeren.


Backup

EVA ApS foretager daglig backup af Systemet.


Ansvar for uploadet data

Ansvar for uploadet materiale påhviler Sælgeren. 
EVA ApS er ikke ansvarlig for Sælgerens tab af data. Det anbefales derfor, at Sælgeren selv foretager backup af al data, der er lagt i Systemet.


Rettigheder

Ved Sælgerens oprettelse af profil opnår Sælgeren ingen rettigheder over Systemet.
Sælgeren har ingen rettigheder til services og moduler i objekt- eller kodeform.
Sælgeren opnår ikke i medfør af Aftalen rettigheder til materiale, hvortil tredjemand har rettigheder, som måtte være indeholdt i Systemets moduler, bortset fra den i nærværende Aftale udtrykkeligt anførte brugsret.
Medmindre Sælgeren har indgået særskilt skriftlig aftale med EVA ApS om an-det, har EVA ApS alle rettigheder, herunder ejendomsrettigheder og immateri-elle rettigheder, til Systemet.


Vedligeholdelse

EVA ApS vil løbende vedligeholde Systemet ved at rette fejl, således at en kontinuerlig drift opretholdes i videst muligt omfang.
Under vedligeholdelse kan Systemet og/eller Sælgerens profil være helt eller delvist utilgængeligt for Sælgeren. EVA ApS har intet ansvar overfor Sælgeren i sådanne tilfælde.


Fejl og mangler

Systemfejl:
Ved systemfejl forstås fejl, som ikke hidrører fra Sælgerens anvendelse af Systemet. 
EVA ApS påtager sig ansvaret for at rette systemfejl.
Fejlmelding af systemfejl kan foretages gennem Systemets dertil indrettede funktion. 
EVA ApS bestræber sig på at iværksætte afhjælpning af systemfejl hurtigst muligt. 
EVA ApS har pligt til at afhjælpe systemfejl inden for en rimelig frist. Den rimelige frist vil altid være på mindst 20 arbejdsdage.

Sælgerfejl:
Ved sælgerfejl forstås fejl, som hidrører fra Sælgerens anvendelse af Systemet eller skyldes Sælgerens manglende kendskab til tilgængelig dokumentation og vejledning til Systemet. Dokumentation og vejledning til brug for Systemet findes på EVA ApS’ supportside. 
EVA ApS er ikke forpligtet til at levere yderligere vejledning end den, der forefindes på EVA ApS’ hjemmeside eller supportside.
EVA ApS stiller supportfunktioner til rådighed, hvor Sælgeren har mulighed for at stille spørgsmål til EVA ApS. Supporten omfatter alene vejledning og konkret rådgivning i anvendelse af Systemet, og Sælgeren skal navnlig være opmærksom på, at følgende forhold ikke er omfattet af EVA ApS’support:
Fejl og problemer, som er forårsaget af udstyr og teleforbindelse eller tredjepartssoftware, og som ikke kan tilskrives Systemet;
Spørgsmål vedrørende Sælgerens eller tredjeparts udstyr og/eller software;
Spørgsmål som ikke vedrører brugen af Systemet eller på anden vis har forbindelse til EVA ApS’ ydelser.
EVA ApS påtager sig ikke ansvar for afhjælpning af sælgerfejl, eller for at Sælgeren modtager besvarelse af henvendelser til support indenfor en bestemt frist.
EVA ApS forbeholder sig ret til at fakturere for det tidsforbrug, EVA ApS anvender til besvarelse af henvendelser, der vedrører brugerfejl, eller som ikke er omfattet af EVA ApS’ support. EVA ApS er alene berettiget til at fakturere, såfremt EVA ApS forud for påbegyndelse af fejlretning har givet Sælgeren meddelelse herom.


Lovlighed

Sælgeren har alene ret til at anvende Systemet til formål og ved hjælp af materiale, som ikke er i strid med Aftalen og lovgivningen i øvrigt.
Sælgeren indestår for til enhver tid at have alle rettigheder til alt indhold i Systemet. 
EVA ApS påtager sig intet ansvar for lovligheden af indholdet på Sælgerens profil.
Det er i medfør af Aftalen ikke tilladt at uploade pornografisk materiale og lignende eller materiale som er alment stødende, herunder materiale, som opfordrer til vold eller anden skadelig adfærd. Det er ej heller tilladt at linke til sådant materiale fra Sælgerens profil.
Såfremt EVA ApS skulle blive mødt med krav, herunder erstatningskrav, fra tredjemand som følge af indholdet på Sælgerens profil, er Sælgeren forpligtet til at skadesløsholde EVA ApS for ethvert krav og omkostning i så henseende, herunder sags- og advokatomkostninger. Dette gælder også, selvom kravet fra tredjemand senere viser sig at være uberettiget.
Sælgeren indestår for, at Sælgeren har indhentet de fornødne samtykker, såfremt der eventuelt uploades personoplysninger på medarbejdere som eksempelvis et profilbillede.


Overdragelse

Medmindre Sælgeren skriftligt aftaler andet med EVA ApS, er Sælgeren ikke berettiget til at overdrage sin brugsret til tredjepart, uanset om dette måtte ske ved salg, udleje, udlån eller på anden måde.
EVA ApS kan overdrage enhver ret og forpligtelse til tredjemand efter EVA ApS’ eget valg og er til enhver tid berettiget til at anvende underleverandører efter EVA ApS’ eget valg.


Priser

Sælgeren betaler ikke for brugsretten til Systemet.
Sælgeren accepterer, at EVA ApS køber tjenesteydelsen af Sælgeren. 
Sælgeren accepterer, at EVA ApS videresælger ydelsen til Brugeren med en merpris på 10 % i forhold til den pris, som EVA ApS har betalt til Sælgeren.
Sælgeren accepterer, at EVA ApS afregner med Sælgeren, når EVA ApS har modtaget endelig betaling fra Brugeren efter Sælgeren har udført tjenesteydelsen.
Ovenstående indebærer, at Sælgeren accepterer, at Sælgeren alene har krav på betaling fra AVE ApS, hvis der er gennemført et køb gennem DIXI, hvilket indebærer, at Sælgeren som underleverandør til EVA ApS har udført tjenesteydelsen overfor Brugeren, og at Brugeren har indbetalt det aftalte beløb til EVA ApS, og der ikke er reklamationer på Sælgerens ydelser.
EVA ApS kan med 1 måneds varsel ændre videresalgsprisen.


Brugernes klager

Sælgeren er forpligtet til at afhjælpe klager fra Brugeren, hvis denne reklamerer til Sælgeren.
Sælgeren skal i enhver henseende holde EVA ApS skadesløs, såfremt en tvist med en Bruger ende med, at EVA ApS er ansvarlig direkte overfor Brugeren for en tjenesteydelse, som Sælgeren har udført.


Ændring af Aftalen

EVA ApS kan ændre Aftalen med et varsel på 3 måneder. 
Har EVA ApS ikke inden udløbet af denne frist modtaget Sælgerens opsigelse af Aftalen, anses ændringerne for accepteret af Sælgeren og træder automatisk i kraft efter udløb af fristen i nærværende bestemmelse.


Opsigelse

Sælgeren kan bringe Aftalen til ophør uden varsel ved at slette sin profil i Systemet.
Sælgeren er dog forpligtet til at levere de tjenesteydelser, der er købt af Brugere, inden profilen er blevet slettet.


Ophævelse

EVA ApS er berettiget til at ophæve Aftalen helt eller delvist i tilfælde af Sælgerens væsentlige misligholdelse. 
Som væsentlig misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af de forpligtelser, der påhviler Sælgeren i medfør af Aftalen.
I tilfælde af EVA ApS væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen kan Sælgeren skriftligt ophæve Aftalen for fremtiden efter udløb af EVA ApS’ afhjælpningsfrist. 
En af EVA ApS modtaget ophævelse får virkning 10 dage efter, den er kommet frem, såfremt EVA ApS ikke forinden har afhjulpet det forhold, der medførte, at EVA ApS misligholdte Aftalen.


Persondata

Ved Sælgerens oprettelse af brugerprofil registrerer og opbevarer EVA ApS persondata, herunder Sælgerens navn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer og e-mail, såfremt Sælgeren indtaster disse oplysninger.
EVA ApS registrerer desuden bankoplysninger på Sælgeren, så Sælgeren kan modtage betaling fra Brugeren.
EVA ApS er omfattet af de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger (persondata). Enhver behandling sker derfor i overensstemmelse med de nævnte regler, herunder især principperne for behandling af persondata.
Grundlaget for behandlingen af persondata er i dette tilfælde, at behandlingen er nødvendig for at levere Systemet til Sælgeren, hvilket samtidig er formålet med behandlingen.
Persondata videregives alene til offentlige myndigheder eller private i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde lovkrav, eller hvis det er nødvendigt for at gennemføre foranstaltninger på Sælgerens vegne, som ligger inden for det oplyste formål.
EVA ApS sletter Sælgerens oplysninger, når Sælgeren sletter sin profil.
EVA ApS opbevarer dog de oplysninger om Sælgeren, der er nødvendige for, at EVA ApS kan efterleve offentligretlig regulering, herunder skatte- og momsreglerne og bogføringsloven mv. 
EVA ApS handler alene efter instruks fra Sælgeren. EVA ApS skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Lov om behandling af personoplysninger.
Sælgeren indestår selv for, at indsamling og offentliggørelse af personhenførbare oplysninger gennem Systemet sker i overensstemmelse med lovgivningen.
EVA ApS påtager sig intet ansvar for Sælgerens ulovlige gengivelse af personoplysninger på Sælgerens profil.


Cookies

Systemet anvender kun i begrænset omfang cookies. En cookie er en lille fil, som lagres på Sælgerens enhed. Cookies indeholder ikke personoplysninger i sig selv, men anvendes til at identificere den af Sælgeren anvendte enhed med henblik på at skabe en god brugeroplevelse for Sælgeren. 
Når Sælgeren anvender Systemet anvender EVA ApS cookies til at registrere Sælgerens log-in oplysninger, såfremt Sælgeren ønsker dette. Ønsker Sælgeren ikke at acceptere disse cookies, kan browseren indstilles til automatisk at afvise cookies eller underrette Sælgeren hver gang et websted anmoder om at gemme cookies. 
Ved anvendelse af Systemet registreres endvidere den af Sælgeren anvendte IP-adresse. IP-adresse er adressen på den computer, som Sælgeren anvender til at besøge Systemet. IP-adressen registreres for at sikre, at EVA ApS altid kan finde tilbage til den anvendte enhed, såfremt der måtte ske misbrug, ulovligheder eller lignende i forbindelse med Sælgerens anvendelse af Systemet.


Ansvarsbegrænsning

Dansk rets almindelige erstatningsregler finder anvendelse med nedenstående begrænsninger.
EVA ApS påtager sig intet ansvar for indirekte tab, herunder man ikke begrænset til tab for følgeskade, driftstab, avancetab, krav rejst af tredjemand eller tab af data.
EVA ApS’ ansvar er i alle tilfælde begrænset til det beløb, som EVA ApS har modtaget fra Sælgeren de seneste 12 måneder.
Ovenstående gælder også produktansvar i det omfang, præceptiv lovgivning ikke er til hinder herfor.


Force Majeure

Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure.
Som force majeure betegnes bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nøglemedarbejderes sygdom eller dødsfald, IT- og systemnedbrud, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.
Foreligger der force majeure hos en af parterne i mere end 40 dage kan hver af parterne hæve Aftalen helt eller delvist for fremtiden. Ved ophævelse på grund af force majeure kan ingen af parterne kræve erstatning.


Lovvalg og værneting

Aftalen mellem parterne er underlagt dansk ret i det omfang, Sælgeren efter gældende lovgivning kan indgå i sådan aftale om lovvalg, dog med undtagelse af dansk rets regler om internationalt lovvalg.
Tvister mellem parterne, der udspringer af Aftalen, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved Retten i København.


Fair Use Model for brug af SMS beskeder

Ved overskridelse af 20.000 SMS beskeder per år, faktureres DKK 0,50,- per sendte sms

Årlige abonnementer udbudt af Dixi App indeholder 20.000 SMS beskeder per år, som fornyes efter 365 dage ved opstart på gentegning af det årlige abonnement. Overskydende SMS beskeder ved udløb af årligt abonnement overføres ikke ved forlængelse af det årlige abonnement. Ved overskridelse af aftalte antal SMS beskeder per år, faktureres DKK 0,50,- per sendte sms

Månedlige abonnementer udbudt af Dixi App indeholder 1667 SMS beskeder per måned, som fornyes efter endt måned ved opstart på gentegning af det månedlige abonnement. Overskydende SMS beskeder ved udløb af månedlige abonnement overføres ikke ved forlængelse af det månedlige abonnement. Ved overskridelse af aftalte antal SMS beskeder per måned, faktureres DKK 0,50,- per sendte sms

Kvartals abonnementer udbudt af Dixi App indeholder 5001 SMS beskeder per kvartal, som fornyes efter endt kvartal ved opstart på gentegning af det kvartals abonnement. Overskydende SMS beskeder ved udløb af kvartals abonnement overføres ikke ved forlængelse af det kvartals abonnement. Ved overskridelse af aftalte antal SMS beskeder per kvartal, faktureres DKK 0,50,- per sendte sms


 

adresse-green-75

ADRESSE
EVA ApS, dixi app
Gammel Kongevej 137A st
1850 Frederiksberg C

DK-CVR 38944827 

SUPPORT
salonsupport@dixi-app.com
Telefon: 71 74 52 52

Handelsvilkår 

SUPPORT
salonsupport@dixi-app. com
Telefon: 71 74 52 52

Handelsvilkår 

© EVA ApS · Dixi App 2019